2013 - "IU You & Me" Cui Xiuwen Solo Exhibition, Suzhou Art Museum